Inhoud

Verticale tabs

Verticale tabs

Verticale tabs

In 2020 bestaat de tuinbouwsector uit gezonde en innovatieve bedrijven met economisch rendabele teelten die opereren binnen de randvoorwaarden van wetgeving en de wensen van de consument en maatschappij. De geteelde producten beschikken over een goede ecologische voetafdruk gericht op een duurzame productie met zo min mogelijk emissie. Hierdoor zijn er gezonde kwalitatief hoogwaardige producten in de keten en bij de consument die concurrerend en onderscheidend op de wereldmarkt zijn.

Dit is de visie van het PT programma Plantgezondheid. Het programma investeert vanuit de drie peilers Plantgezondheid, Fytosanitair en Water, bodem en bemesting in onderzoeken en projecten die het mogelijk maken om knelpunten daadkrachtig op te lossen en om een toekomstbestendige bedrijfsvoering te kunnen waarborgen.... lees meer

Programma Plantgezondheid, Fytosan...

Programma Plantgezondheid, Fytosanitair & Water + Jaarplan 2013 - oktober 2012


Programma Plantgezondheid, Fytosanitair & Water + Jaarplan 2013 - oktober 2012
Ondernemers hebben belangrijke inp...

Resultaten inputronde Plantgezondheid, Water, bodem & bemesting


Ondernemers hebben belangrijke input geleverd voor het programma Plantgezondheid. Er is veel interesse voor de oplossing van gewasgezondheidsproblemen door gebruik te maken van alternatieve middelen en methoden. De nadruk ligt op het voorkomen van problemen door de plantweerbaarheid te verhogen, maar ook het stimuleren van de ontwikkeling van middelen op natuurlijk basis (NGO) en een uitbreiding...
Het PT werkt vanaf 1 juli 2012 met...

Ondernemingsplatform Plantgezondheid


Het PT werkt vanaf 1 juli 2012 met zes Ondernemingsplatforms voor de investeringsprogramma’s. Ondernemingsplatforms stellen doelstellingen vast, werken de programma’s uit en stellen een gericht en samenhangend investeringsprogramma op. Daarbij zorgen ze voor een goede aansluiting met de praktijk. De Ondernemingsplatforms worden ondersteund door een programmamanager van het PT.In de zomer  en vroege najaar van 2012 worden...
Toenemende schaarste van kwalitati...

Water, Bodem & Bemesting


Toenemende schaarste van kwalitatief goed en bruikbaar water is een bedreiging voor de tuinbouw. Daarom investeren ondernemingen in de sector zelf veel in innovatie in de teelt om duurzaam met water om te gaan. Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten maken beleid, wet- en regelgeving en verstrekken ook innovatiesubsidies.Brancheorganisaties ondersteunen de ondernemingen met lobby richting de lokale en rijksoverheid zodat de teelt...
Voor de tuinbouw en groensector is...

Fytosanitaire zaken


Voor de tuinbouw en groensector is het erg belangrijk om organismes die schadelijk zijn voor planten of plantaardige producten te weren. Een goede controle is daarom van groot belang. Zeker omdat Nederland fungeert als de poort van Europa (Schiphol, Rotterdam) en daardoor een groot deel van de producten die naar de EU vervoerd worden verwerkt. Daarnaast heeft Nederland een sterke positie als producent en exporteur van agrarische producten naar...
De Nederlandse tuinbouw en groense...

Teelttechnischonderzoek


De Nederlandse tuinbouw en groensector is voorloper op het gebied van teelttechnieken en gewasbescherming. De sterke concurrentiepositie van Nederlandse tuinbouw en groensector is mede hieraan te danken. De sector is zich ervan bewust dat zij om de concurrentie de baas te blijven   voortdurend moet blijven innoveren.Het Productschap Tuinbouw (PT) investeert dan ook aanzienlijk in teelttechnisch onderzoek (tuinbouwbreed...
Om de vruchtbare bodem ook voor

Milieuverordeningen


Om de vruchtbare bodem ook voor toekomstige generaties te behouden is duurzaam gebruik van de bodem essentieel. Sommige onkruiden, ziekten en plagen vormen een serieuze bedreiging voor het behoud van een vruchtbare bodem. Ook erosie moet zoveel mogelijk worden tegengegaan.Daarnaast is het essentieel voor het behoud van een vruchtbare bodem dat gewasbeschermingsmiddelen zo effectief mogelijk worden ingezet. Hiermee wordt de milieubelasting van...
Plantgezondheid en de kwaliteit va...

CEMP en Fonds Kleine Toepassingen


CEMPPlantgezondheid en de kwaliteit van producten is een belangrijke productievoorwaarde. Het behouden van een effectief middelenpakket maakt een duurzame gewasbescherming mogelijk waarin gestreefd wordt naar het verminderen van de milieubelasting als gevolg van gewasbeschermingsmiddelengebruik.Elke teelt investeert via het Productschap Tuinbouw in een Coördinator Effectief Middelen Pakket (CEMP). Deze werkt vanuit de...
De portal plantgezondheid is een p...

Portal Plantgezondheid


De portal plantgezondheid is een plaats waar ondernemers, burgers en vertegenwoordigers uit onderwijs en onderzoek informatie en kennis vinden over gewasbescherming en plantgezondheid.Voor meer informatie over plantgezondeheid zie www.plantgezondheid.nl.
Bladluizen- en katoenluizentoet

Luisresistente lelies door gentech


Bladluizen- en katoenluizentoetsen gaven significante verschillen te zien tussen genetisch gemodificeerde (GM) lelielijnen onderling en tussen GM lijnen en de niet-GM controle cultivars. Dit blijkt uit nieuwe onderzoekresulaten. Of het verwijderen van de selectiemerkergenen is gelukt, kon nog niet worden aangetoond. Maar luisresistente lelies zijn een stap dichterbij gekomen. Lees hier het rapport.[[{"fid":"13118","view_mode...
Rouwmuggen kunnen schadelijk zi

Nematode onderdrukt schade rouwmuggen


Rouwmuggen kunnen schadelijk zijn in zaaibedden door vraat van de larven aan stekmateriaal en aan jonge planten. Met nieuwe resultaten uit onderzoek is de biologische bestrijding van rouwmug te verbeteren. Nematoden bleken goed toepasbaar te zijn op pluggen in tegenstelling tot wat veel telers denken. De toepassing van nematoden bleek het meest optimaal op een periode van zes weken. Openkweeksystemen voor bodemroofmijten...
In onderzoek zijn systemen voor

Bladgroenteproductie op water


In onderzoek zijn systemen voor teelt op water van bladgroente zodanig doorontwikkeld, dat teelttechnische en bedrijfseconomische risico's van opschaling voor de praktijk aanvaardbaar zijn.In de periode 2011 t/m 2013 heeft Proeftuin Zwaagdijk onderzoek gedaan naar de onbedekte teelt van bladgewassen – vooral sla - op een drijvend teeltsysteem. In dit systeem hangen de planten in een drijver in een enkele decimeters diepe...
Onderzoek

Toepassingsmogelijkheden herbiciden


Onderzoek groenten- en/of bloemenzaadteelt Eén van de grootste knelpunten vormt de onkruidbestrijding. Zonder goede onkruidbestrijding is de teelt gedoemd te mislukken. Het aantal toegelaten herbiciden is zeer beperkt en niet voldoende om het onkruid afdoende te bestrijden. Er zijn uitsluitend herbiciden beproefd die reeds een toelating hebben in andere akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen. Uit deze proeven zijn voor de...
De keuring van veldspuiten en boom...

Keuring verplicht voor alle toepassingsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen!


De in Nederland bekende 3-jaarlijkse keuring van veldspuiten en boomgaardspuiten is uitgebreid naar alle professioneel gebruikte apparatuur voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Basis is de EU richtlijn 'Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen'. Apparatuur waarvoor de verplichte keuring nieuw is, dient voor eind 2016 minimaal eenmaal gekeurd te zijn. Voor apparatuur...
Rupsen van het koolmotje kunnen

Screening rupsenmiddelen in koolgewassen


Rupsen van het koolmotje kunnen in koolgewassen veel schade veroorzaken.De werking van pyrethroïden is bij warm weer onvoldoende en Tracer en Steward zijn niet in alle koolgewassen toegelaten.Proeftuin Zwaagdijk heeft in 2013 bestaande en toekomstige middelen met een werking op rupsen in bloemkool en sluitkool met elkaar vergeleken. Het onderzoek was in opdracht van telers en werd gefinancierd via het PT.In Wieringerwaard...
Door het wegvallen van Birlane

Bestrijding wortelvlieg in bospeen


Door het wegvallen van Birlane (chloorfenvinfos) ter bestrijding van de eerste vlucht van de wortelvlieg (Psila rosae), vormt dit insect een groot probleem in peen met een hoge zaaidichtheid. Omdat er maar twee toepassingen met dimethoaat mogelijk zijn, zoekt Proeftuin Zwaagdijk naar een alternatief voor Birlane. In onderzoek dat werd gefinancierd door de peentelers via het PT werden in 2013 vijf behandelingen in vier herhalingen...
LTO Glaskracht Nederland en Wageni...

Themadag Gewasgezondheid - 13 maart 2014


LTO Glaskracht Nederland en Wageningen UR Glastuinbouw organiseren op donderdag 13 maart wederom een themabijeenkomst Gewasgezondheid. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennisnemen van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van gewasbescherming. Centraal deze dag staan de resultaten van onderzoek en kennisontwikkeling die betrekking hebben op de gewasbescherming in de glastuinbouw. Er worden workshops gehouden...
Het project beoogt de sector be

Alternatieven voor onkruidbestrijding in de aspergeteelt


Het project beoogt de sector bewust te maken van de mogelijkheden van alternatieve methoden voor onkruidbestrijding in de aspergeteelt door middel van praktijkdemonstraties.
Een gezonde en duurzame bloembo

Gezonde en duurzame bloembollenteelt 2014-2017


Een gezonde en duurzame bloembollenteelt mogelijk maken om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen (license to produce). Zowel de ondernemers en organisaties zullen actief ondersteund worden d.m.v. projecten en activiteiten, o.m. d.m.v. samenstellen van een milieujaarverslag, uitvoeren tweede Nota Duurzame geasbescherming, communicatie en voorlichting, enz. enz..
Doelen:

Bouwstenen voor duurzame meeldauwbestrijding in de sierteelt


Doelen:Binnen een brede verdiepingssessie kennis uitwisselen interactief over gewassen en teeltsystemen heen met betrekking tot levenswijze en verspreiding van meeldauw in verschillende sierteeltgewassen en hoe aantasting  is te voorkomen.  Opstellen van een strategisch stappenplan voor de aanpak van meeldauw passend binnen de PPS Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. ...
Vervolg op project

Strategie voor beheersing suzuki-fruitvlieg


Vervolg op project 14821. Beperking schaderisico door de fruitvlieg D. suzukii in de Nederlandse productie van fruit door de ontwikkeling van een bedrijfsstrategie voor de beheersing van de suzuki-fruitvlieg. Op basis van de kennis die in 2013 is ontwikkeld, worden in nauw overleg met het bedrijfsleven onderdelen opgepakt die op korte termijn de sector ondersteunen: bewustmaking, kennisoverdracht, monitoring,...
Dit project richt zich op de to

Met CATT maken wij producten duurzaam plaagvrij


Dit project richt zich op de toepassing van CATT (controlled atmosphere & temperature treatment) als een bestrijdingsmaatregel voor een aantal (fytosanitaire) plaag/product combinaties die de internationale handel belemmert in de sectoren van de groenten en siergewassen. Labproeven en/of opschalingsproeven zullen uitgevoerd worden om het effect vast te stellen van CATT tegen trips op chrysant en paprika,...
Doel van dit project is om het

Koepelproject Plantgezondheid Bomen en Vaste Planten


Doel van dit project is om het referentiekader van ondernemers en stakeholders van waaruit zij hun keuzes maken ten aanzien van plantgezondheid in vier jaar tijd te wijzigen van een hoofdzakelijk ‘curatieve benadering’ (problemen bestrijden) naar een hoofdzakelijk ‘preventieve benadering’ (problemen voorkomen) van plantgezondheid. De boomkwekerij is de grootste producent van langbloeiende gewassen, en levert...
Als gevolg van de nationale en

Plantgezondheid Bloembollen


Als gevolg van de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van plantgezondheid  ziet de bloembollensector zich genoodzaakt om op basis van onderzoek en het ontwikkelen en stellen van duurzaamheidseisen (MPS, Milieukeur, MRL’s) een duurzaamheidssysteem te ontwikkelen.  Acties:Het onderhouden en uitbouwen van een kennis- en (internationaal) relatienetwerk ten behoeve van kennisoverdracht richting...
Dit koepelproject heeft tot doe

Koepelproject Paddenstoelenweerbaarheid


Dit koepelproject heeft tot doel de verkregen onderzoeksresultaten van afgelopen jaren te bundelen en in pilots op bedrijfsniveau uit te gaan rollen. Dit zou kunnen inhouden op bedrijfsschaal houden van onderzoeken binnen de teelt/ toepassing van middelen/ methode die de weerbaarheid van de paddenstoelen en het substraat vergroten. Daarnaast is er in dit koepelproject ook ruimte voor de uitrol van de opgedane kennis naar...

Nationale Paddenstoelendag - 16 mei 2014


De Nationale Paddenstoelendag (DNP) is speciaal gericht op telers en toeleveranciers in de paddenstoelenteelt in Nederland en wordt om de twee jaar georganiseerd door DLV Plant Mushrooms, DLV Plant en (Z)LTO. De nadruk ligt op innovaties in de sector. De Nationale Paddenstoelendag voorziet in de mogelijkheid tot netwerken, ervaringen delen en inspiratie opdoen.Meer informatie over aanmelden en het programma vindt u op...