Inhoud

Verticale tabs

Verticale tabs

Verticale tabs

Overheid en maatschappij willen het gebruik van fossiele brandstoffen en de emissie van CO2 sterk reduceren. Ook retailers stellen in toenemende mate eisen aan de CO2 footprint van producten. De tuinbouw heeft daarom met de rijksoverheid het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren getekend. Ondernemers investeren in duurzame gebouwen en installaties.

Brancheorganisaties zorgen voor afstemming tussen problemen in de praktijk en beleid. De rijksoverheid maakt beleid, wet- en regelgeving en verstrekt innovatiesubsidies. Het Productschap Tuinbouw zorgt voor (co)-financiering van projecten en waar nodig voor de coördinatie van uitvoeringsprogramma’s (bijvoorbeeld Kas als Energiebron).

De tuinbouwsector investeert via het Productschap Tuinbouw in... lees meer

Programma Energie & CO2 inclus...

Programma Energie & CO2 + Jaarplan 2013 - oktober 2012


Programma Energie & CO2 inclusief Jaarplan 2013 - oktober 2012
In de inputronde voor het thema En...

Resultaten inputronde Energie & CO2


In de inputronde voor het thema Energie en CO2 geven tuinbouwondernemers aan dat ze het belangrijk vinden dat aan dit onderwerp gewerkt wordt. De CO2 uitstoot moet gereduceerd worden door energie te besparen en duurzame energie toe te gaan passen. Een ondernemer vindt dat de tuinbouw op termijn leverancier van energie kan - of zelfs moet - worden. De motivatie voor de ondernemers daarvoor is vooral om de energiekosten...
Het PT werkt vanaf 1 juli 2012 met...

Ondernemingsplatform Energie & CO2


Het PT werkt vanaf 1 juli 2012 met zes Ondernemingsplatforms voor de investeringsprogramma’s.Ondernemingsplatforms stellen doelstellingen vast, werken de programma’s uit en stellen een gericht en samenhangend investeringsprogramma op. Daarbij zorgen ze voor een goede aansluiting met de praktijk. De Ondernemingsplatforms worden ondersteund door een programmamanager van het PT.In de zomer  en vroege najaar van 2012 worden...
Een kas die energie levert aan een...

Kas als energiebron - transitieprogramma


Een kas die energie levert aan een zorginstelling, tomaten of potplanten die groeien op aardwarmte, ondernemers die zonder gasaansluiting orchideeën of amaryllis kweken, stoken op hout in plaats van gas.Dit zijn projecten van 'Kas als energiebron', projecten die er aan bijdragen dat de glastuinbouw minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen. Het bedrijfsleven, het PT, LTO Glaskracht Nederland en het ministerie...
Met ingang van 2011 kent de glastu...

CO2-sectorsysteem voor de glastuinbouw


Met ingang van 2011 kent de glastuinbouw een eigen systeem voor CO2-verevening. De keuze voor een eigen systeem komt voort uit de sector zelf, toen bleek dat de GLAMI-gewasnomen niet goed werkten. Het systeem bespaart het tuinbouwbedrijfsleven zo'n € 100 miljoen per jaar aan verlaagde energiebelasting.De Europese Commissie ziet het CO2-sectorsysteem als ‘tegenprestatie’ voor het tuinbouw EB-tarief. Tevens is het een...
Met het rapport ‘Routekaart 2012 –...

Routekaart 2012 - 2030 voor de g&f verwerkende industrie


Met het rapport ‘Routekaart 2012 – 2030’ zet de Groente en Fruit verwerkende industrie de eerste stap richting 50% verbetering van de energie-efficientie in 2030 in de keten ten opzichte van 2005.
Markt en maatschappij vragen steed...

Carbon footprint berekenen


Markt en maatschappij vragen steeds vaker naar de duurzaamheid van producten. Uitstoot van broeikasgassen is daarbij een belangrijk onderdeel. Maar hoe maak je dat inzichtelijk, voor jezelf en voor je klanten? Waar begin je te meten: bij de ontkieming van het eerste zaadje? En met welke factoren in de keten hou je rekening? Om antwoord te geven op deze vragen is de carbon footprint tool ontwikkeld. De carbon footprint geeft de totale...
Maximaal efficiënt en duurzaam ver...

Duurzame Sierteeltketens GreenCHAINge


De Nederlandse bloemenhandelssector heeft als doel te komen tot een maximaal efficiënt en duurzaam vervoer van Nederlandse sierteeltproducten, import en re-export. Doelstelling 2020 is 36% verlaging van de CO2-emissie op importproducten en 15% voor export op verre bestemmingen (>800 km), beide t.o.v. 2011. Deze doelen kunnen gerealiseerd worden door transitie van luchtvracht naar zeetransport en van transport over de weg (...
Deze samenwerking is een aanvullin...

LTO Glaskracht Nederland en TTO tekenen strategische samenwerking


LTO Glaskracht Nederland en TTO (Tuinbouw Techniek Ontwikkeling) hebben vrijdag 28 februari een overeenkomst getekend voor een strategische samenwerking. Deze samenwerking is een aanvulling op de activiteiten van beide organisaties. Met deze samenwerking maakt LTO Glaskracht Nederland voor aangesloten ondernemers verbinding met de innovatie-expertise van TTO. De krachtenbundeling betekent...
Op woensdag 5 maart organiseert

Landelijke belichtingsexcursie Tomaat - 5 maart 2014


Op woensdag 5 maart organiseert LTO Glaskracht Nederland een landelijke excursie waarbij we de belichtingsonderzoeken bekijken en de onderzoekspartijen een nadere toelichting op de proeven geven. Vanwege verdachte verschijnselen bij de planten van Wageningen UR is het helaas niet mogelijk om deze belichtingsproef te bezoeken. Tijdens de presentatie wordt deze proef uiteraard wel uitvoerig besproken.PROEF...
Nederland is altijd too

Inholland Delft organiseert symposium: Tuinbouwtechniek 2040


Nederland is altijd toonaangevend geweest in de tuinbouwtechniek. Kunnen we deze positie in de toekomst handhaven? Tijdens het symposium Tuinbouwtechniek 2040, op dinsdag 14 januari, wordt ingegaan op dit thema. Vier gastsprekers lichten hun technische innovatie toe en geven hun visie over de toekomst van de Nederlandse tuinbouwtechniek. Willem Kesteloo, van TU Delft, presenteert zijn innovatieve ideeën...
In 2012 is de CO2-emiss

Glastuinbouw in 2012: verslechterde energie-efficiëntie, minder CO2-emissie en groter aandeel duurzame energie


In 2012 is de CO2-emissie van de glastuinbouw afgenomen. Met reductie van CO2-emissie loopt de glastuinbouw voor op de ontwikkeling in geheel Nederland. Het aandeel duurzame energie in de glastuinbouw is wederom gestegen maar nog ver verwijderd van het doel voor 2020. De energie-efficiëntie ligt niet ver af van het doel voor 2020, maar is in 2012 iets...
Veel licht leidt tot onzichtbar

Plant kan kleine lichtschade repareren


Veel licht leidt tot onzichtbare schade aan het fotosyntheseapparaat en komt vaak voor. Deze zogenaamde foto-inhibitie hoeft echter geen probleem te zijn want deze schade wordt eenvoudig door de plant zelf gerepareerd.Bij teveel licht kan de plant de schade echter niet meer volledig repareren en ontstaat er visuele bladschade. Dit is gebleken in het project ‘Grip op Licht’ dat Wageningen UR Glastuinbouw uitvoert in het kader...
Hanjo Lekkerkerk, GreenQ

Gewasverdamping roept nieuwe vragen op


Hanjo Lekkerkerk, GreenQHoeveel moet een gewas verdampen om een optimale productie of de kwaliteit te realiseren? En hoe voorkom je dat je onnodig veel energie verliest door het afvoeren van vocht uit de kas?Die vragen hield de gemoederen bezig tijdens de bijeenkomst van Samenwerken aan Vaardigheden over het meten van verdamping en de watergift. De bijeenkomst vond plaats in het kader van de Weken van het Meten in het...
Vanuit de subsidie Marktintrodu

Tien projecten ontvangen MEI-subsidie


Vanuit de subsidie Marktintroductie Energie Innovaties (MEI) 2013 krijgen tien projecten samen een bedrag van € 5,4 miljoen subsidie. Dit bedrag is verdeeld over acht semi-gesloten kassystemen en twee overige systemen. De projecten zorgen jaarlijks voor een besparing van 8,7 miljoen m3 gas (of: 15.000 ton CO2).Subsidie voor semi-gesloten kassenVan de acht goedgekeurde aanvragen voor semi-gesloten kassystemen zijn zeven...
Drie jaar onderzoek in kassen IDC...

Drie leerzame jaren in energiezuinige kassen IDC


Drie jaar onderzoek in de kassen van het Innovatie en Demo Centrum (IDC) Energie in Bleiswijk heeft een schat aan informatie opgeleverd. Zo’n 40 belangstellenden kwamen donderdag 7 november 2013 naar de informatiebijeenkomst bij het IDC waar de resultaten werden gepresenteerd.EnergiezuinigOnderzoekers Jan Janse, Frank Kempkes en Feije de Zwart van Wageningen UR Glastuinbouw gaven toelichting op het onderzoek met...
Onderzoek naar de mogelijkheden

CO2 afvangst AEB procede


Onderzoek naar de mogelijkheden en belemmeringen bij CO2 afvangst met de AEB procudure.
Door de verdere toepassing van

CO2 voor de NL glastuinbouw


Door de verdere toepassing van o.a. aardwarmte, restwarmte en energiebesparing heeft de glastuinbouw een tekort aan CO2 doordat er minder aardgas verstookt wordt. De glastuinbouw is daarom op zoek naar extra CO2. In deze studie zijn de belangrijkste opties op een rij gezet en worden aanbevelingen gedaan om het ‘tekort’ op te vullen. Een belangrijke optie is daarbij de koppeling met het project ROAD (Rotterdam Opslag en Afvang...
Op dit moment is CO2 inkoop of

CO2-winning uit buitenlucht


Op dit moment is CO2 inkoop of CO2 uit rookgas van een aardgasgestookte ketel en WKK gangbaar. Daarnaast vindt recent op kleine schaal CO2-winning uit biomassa voor CO2-bemesting plaats. Desondanks zal een verwacht tekort aan CO2 ontstaan, juist ook bij duurzame energie-technieken zoals geothermie, WKO en zonnewarmte. Het onttrekken van CO2 uit buitenlucht voor CO2 bemesting in de kas past dan ook goed bij de duurzame ontwikkelingen in...
Initiëre

Schoon en Zuinig Bloembollen 2014-2015


Initiëren en (doen) uitvoeren van projecten en activiteiten gericht op het realiseren van de doelen en ambities uit het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren 2008. De ambitie is dat vanaf 2020 in nieuwe bedrijven economisch rendabel klimaatneutraal kan worden geproduceerd. De doelstellingen zijn een jaarlijkse energiebesparing van 2%, een CO2 reductie van 30% (2020 t.o.v. 1990) en een aandeel duurzame energie van 20% in...
De energie besparing is in het

De perfecte roos, energiezuinig geteeld


De energie besparing is in het eerste jaar 15 % op elektriciteit voor belichting en 30 % besparing op energie voor verwarming. Voor het tweede jaar zijn de doelstellingen voor besparing 20 % op elektriciteit voor belichting en 40% op energie voor verwarming. De CO2 doelstelling is telen met een concentratie van maximaal 800 ppm en een licht afhankelijk doseercapaciteit van maximaal 250 kg/ha.uur, waarbij de...
De aardwarmteketen is bezig een

Kennismedewerker Geothermie DAGO


De aardwarmteketen is bezig een professionaliseringslag te maken. Daartoe wordt gelieerd aan het platfrom Geothermie een Vereniging van Geothermie Operators (DAGO) opgericht en wordt een kennismedewerker aangesteld. Deze brengt de ervaringen met bestaande bronnen in kaart met als doel best practices en kennisvragen vast te stellen, van belang voor bestaande en aankomende operators. Het project start met aanstelling van de...
Futagrow is een teeltsysteem da

Systeeminnovatie Futagrow voor een duurzame belichte groenteteelt


Futagrow is een teeltsysteem dat uitgaat van jaarrond telen op (hijsbare) goten met een waterfilm i.p.v. een substraat zoals steenwol. Bij de tomatenteelt wordt uitgegaan van 5,6 (tussen)plantingen per jaar. De jonge planten worden op de hoge goot gezet, vol in het licht. De gedachte is om het licht zo efficiënt mogelijk te benutten, vooral in het najaar en in de winter doordat er altijd met...
Doel is om te onderzoek of CO2

CO2 uit houtstookinstallatie


Doel is om te onderzoek of CO2 afvangst bij een houtstookinstallatie haalbaar is voor de glastuinbouw. Op een praktijkbedrijf wordt een bestaande installatie aangepast, opnieuw in bedrijf genomen en getest.