Projectenoverzicht

Hieronder kunt u alle projecten vinden waarin de sector investeert via het Productschap Tuinbouw.

Resultaten van onderzoeken zijn algemeen. Toepassing van onderzoeksresultaten binnen een bedrijf is altijd afhankelijk van de eigen bedrijfsvoering, de aanwezige professionele kennis en de ervaring binnen het betreffende bedrijf.

In verband met de afbouw van het PT en overdracht van taken kunt u projectinformatie downloaden.

Projects 1 - 10 of 362

Doel van dit project is om het...

Koepelproject Plantgezondheid Bomen en Vaste Planten

Doel van dit project is om het referentiekader van ondernemers en stakeholders van waaruit zij hun keuzes maken ten aanzien van plantgezondheid in vier jaar tijd te wijzigen van een hoofdzakelijk ‘curatieve benadering’ (problemen bestrijden) naar een hoofdzakelijk ‘preventieve benadering’ (problemen voorkomen) van plantgezondheid. De boomkwekerij is de grootste producent van langbloeiende gewassen, en levert...
De boomkwekerijsector investeert via...

Plant Publicity Holland

De boomkwekerijsector investeert via het Productschap Tuinbouw in promotie. De promotie-activiteiten worden uitgevoerd door Plant Publiciteit Holland (PPH). PPH wordt aangestuurd door een eigen bestuur met daarin vertegenwoordigers van de bloemisterijsector. 2012 was het laatste jaar dat het PT subsidie heeft verstrekt aan PPH.PPH heeft als doel de afzet van boomkwekerijproducten en vaste planten uit Nederland te vergroten. Dit doen zij o.a...
Binnen het Innovatieprogramma...

Innovatieprogramma Boomkwekerij

Binnen het Innovatieprogramma Boomkwekerij worden probleemstellingen opgepakt, die voortkomen uit de innovatievragen in de sector. Gezorgd wordt voor vertaling in projecten die onder verantwoordelijkheid van de projectleider worden uitgevoerd. Een tweede doelstelling van dit programma is om een netwerk tot stand te brengen dat na de opheffing van het PT het nieuwe fundament vormt voor innovatie-onderzoek en -validatie in de...
Het samenstellen en publiceren van...

Marktinformatie boomkwekerijsector 2014-2018

Het samenstellen en publiceren van actuele marktinformatie over de boomkwekerijsector.
Het betrekken van jongeren bij de...

Urban Greeners

Het betrekken van jongeren bij de Floriade door de inzet van zogenaamde Urban Greeners en in de aanloop naar de Floriade 2022 een beweging op te zetten, die ook na de tentoonstelling blijft bestaan. 
Het organiseren en faciliteren van...

Dutch Horticultural Trade Board

Het organiseren en faciliteren van samenwerking tussen tuinbouwbedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid wat leidt tot een substantiële groei van de export van kennis en ondernemerschap en een versterking van de internationale concurrentiepositie van het Nederlandse tuinbouwcluster.
Het ontwikkelen van een eenvoudig...

Equivalentie (bodembalans) voor de open teelten

Het ontwikkelen van een eenvoudig betrouwbaar en door de overheid erkende tool waarmee telers zelfstandig verantwoorde keuzes kunnen maken voor toedinening van Nitraat, Fosfaat en organische stof en waarbij telers niet alleen de milieudoelstellingen halen maar waarmee men ook de bodemvructbaarheid in tact laat.
Stichting iVerde wil de groene...

De Groene Stad Promotie

Stichting iVerde wil de groene bewijslast via het platform De Groene Stad uitdragen en delen met belanghebbende partijen in de maatschappij, door middel van:• Continuering en het (inter)nationaal marktgericht ontwikkelen van de kennis- /netwerkfunctie van ‘De Groene Stad’ voor de middellange termijn; • Continuering en vernieuwen fotografie van de beeldbank die iVerde voor de boomkwekerijsector en de nationale en internationale media...
Doelstelling van het project is, Anthos...

Handelsbelemmeringen Boomkwekerij

Doelstelling van het project is, Anthos in staat te stellen namens de sector te fungeren als aanspreekpunt voor NVWA en het ministerie van EZ, teneinde jaarrond een ongestoorde import en export van boomkwekerij producten mogelijk te maken, door:Waar mogelijk heldere afspraken maken met de importerende landen over transparante en werkbare fytosanitaire eisenBestaande afspraken met importerende landen verruimen of tenminste...
In de Topsector T&U 5 bijeenkomsten...

Jongerenperspectief

In de Topsector T&U 5 bijeenkomsten organiseren in de Greenports tussen ondernemers en jongeren waarbij bij ondernemers scherp wordt gemaakt wat jongeren verwachten van werk en loopbaan, en daar een follow up aan verbinden ten behoeve van ondernemers die hun HRM beleid daadwerkelijk willen aanpassen en aanvullen.

Pagina's