Projectenoverzicht

Hieronder kunt u alle projecten vinden waarin de sector investeert via het Productschap Tuinbouw.

Resultaten van onderzoeken zijn algemeen. Toepassing van onderzoeksresultaten binnen een bedrijf is altijd afhankelijk van de eigen bedrijfsvoering, de aanwezige professionele kennis en de ervaring binnen het betreffende bedrijf.

In verband met de afbouw van het PT en overdracht van taken kunt u projectinformatie downloaden.

Projects 1 - 10 of 506

Een gezonde en duurzame...

Gezonde en duurzame bloembollenteelt 2014-2017

Een gezonde en duurzame bloembollenteelt mogelijk maken om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen (license to produce). Zowel de ondernemers en organisaties zullen actief ondersteund worden d.m.v. projecten en activiteiten, o.m. d.m.v. samenstellen van een milieujaarverslag, uitvoeren tweede Nota Duurzame geasbescherming, communicatie en voorlichting, enz. enz..
Initiëren en (doen) uitvoeren van...

Schoon en Zuinig Bloembollen 2014-2015

Initiëren en (doen) uitvoeren van projecten en activiteiten gericht op het realiseren van de doelen en ambities uit het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren 2008. De ambitie is dat vanaf 2020 in nieuwe bedrijven economisch rendabel klimaatneutraal kan worden geproduceerd. De doelstellingen zijn een jaarlijkse energiebesparing van 2%, een CO2 reductie van 30% (2020 t.o.v. 1990) en een aandeel duurzame energie van 20% in...
Fundamenteel onderzoek naar de...

Leerstoel Fysiologie van de Bloembollen

Fundamenteel onderzoek naar de fysiologische processen in bloembollen. Door een beter begrip daarvan ontstaan nieuwe mogelijkheden voor bloeisturing, kwaliteitsverbetering en energiebesparing.
Als gevolg van de nationale en...

Plantgezondheid Bloembollen

Als gevolg van de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van plantgezondheid  ziet de bloembollensector zich genoodzaakt om op basis van onderzoek en het ontwikkelen en stellen van duurzaamheidseisen (MPS, Milieukeur, MRL’s) een duurzaamheidssysteem te ontwikkelen.  Acties:Het onderhouden en uitbouwen van een kennis- en (internationaal) relatienetwerk ten behoeve van kennisoverdracht richting...
Greenpeace heeft monsters van...

Ketenanalyse residuen van gewasbeschermingsmiddelen op bloembollen en boomkwekerijproducten

Greenpeace heeft monsters van bloembollen (droog en op pot) en boomkwekerijproducten bij verschillende retailketens verzameld en deze laten toetsen op de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij zijn insecticiden en fungiciden aangetroffen en ook ‘illegale’ stoffen’: stoffen die nooit een toelating voor het betreffende product hebben gehad, of die sinds 2013 of...
Voortzetting van promotieactiviteiten...

Promotie bolbloemen 2012

Voortzetting van promotieactiviteiten voor bolbloemen en bol-op-pot zoals die in voorgaande jaren door het IBC zijn uitgevoerd en gecoördineerd. In verband met de opheffing van het IBC is BBH gevraagd om de promotie voor zowel bolbloemen als bol-op-pot uit te voeren. BBH heeft een plan uitgewerkt voor de jaren 2012-2015. Het plan is goedgekeurd door de productcommissies van de KAVB. Het is een ambitieus plan dat voortborduurt op de bekende...
Het betrekken van jongeren bij de...

Urban Greeners

Het betrekken van jongeren bij de Floriade door de inzet van zogenaamde Urban Greeners en in de aanloop naar de Floriade 2022 een beweging op te zetten, die ook na de tentoonstelling blijft bestaan. 
Het organiseren en faciliteren van...

Dutch Horticultural Trade Board

Het organiseren en faciliteren van samenwerking tussen tuinbouwbedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid wat leidt tot een substantiële groei van de export van kennis en ondernemerschap en een versterking van de internationale concurrentiepositie van het Nederlandse tuinbouwcluster.
Het ontwikkelen van een eenvoudig...

Equivalentie (bodembalans) voor de open teelten

Het ontwikkelen van een eenvoudig betrouwbaar en door de overheid erkende tool waarmee telers zelfstandig verantwoorde keuzes kunnen maken voor toedinening van Nitraat, Fosfaat en organische stof en waarbij telers niet alleen de milieudoelstellingen halen maar waarmee men ook de bodemvructbaarheid in tact laat.
De ambitie van Tuinbouw Digitaal is:...

Tuinbouw Digitaal: Activiteitenprogramma 2011 - 2012

De ambitie van Tuinbouw Digitaal is: Het Nederlandse tuinbouwcluster is in 2015 in Europa leidend op het gebied van informatie-management in tuinbouwketens en is dat mondiaal in 2020.Doelstelling van Tuinbouw Digitaal is:Verbinden: verbinden van de kennis in de sectoren en van alle lopende projectenVersnellen: versnellen van het gebruik van informatiestandaarden bij bedrijven in de sectorenVerspreiden: van de...

Pagina's