Projectenoverzicht

Hieronder kunt u alle projecten vinden waarin de sector investeert via het Productschap Tuinbouw.

Resultaten van onderzoeken zijn algemeen. Toepassing van onderzoeksresultaten binnen een bedrijf is altijd afhankelijk van de eigen bedrijfsvoering, de aanwezige professionele kennis en de ervaring binnen het betreffende bedrijf.

In verband met de afbouw van het PT en overdracht van taken kunt u projectinformatie downloaden.

Projects 1 - 10 of 3849

Het project beoogt de sector bewust te...

Alternatieven voor onkruidbestrijding in de aspergeteelt

Het project beoogt de sector bewust te maken van de mogelijkheden van alternatieve methoden voor onkruidbestrijding in de aspergeteelt door middel van praktijkdemonstraties.
Onderzoek naar de mogelijkheden en...

CO2 afvangst AEB procede

Onderzoek naar de mogelijkheden en belemmeringen bij CO2 afvangst met de AEB procudure.
Door de verdere toepassing van o.a....

CO2 voor de NL glastuinbouw

Door de verdere toepassing van o.a. aardwarmte, restwarmte en energiebesparing heeft de glastuinbouw een tekort aan CO2 doordat er minder aardgas verstookt wordt. De glastuinbouw is daarom op zoek naar extra CO2. In deze studie zijn de belangrijkste opties op een rij gezet en worden aanbevelingen gedaan om het ‘tekort’ op te vullen. Een belangrijke optie is daarbij de koppeling met het project ROAD (Rotterdam Opslag en Afvang...
Voortzetting van Handelspromotie...

Handelspromotie Bloemisterij 2015 - 2016

Voortzetting van Handelspromotie Bloemisterij 2013 - 2014.
Op dit moment is CO2 inkoop of CO2 uit...

CO2-winning uit buitenlucht

Op dit moment is CO2 inkoop of CO2 uit rookgas van een aardgasgestookte ketel en WKK gangbaar. Daarnaast vindt recent op kleine schaal CO2-winning uit biomassa voor CO2-bemesting plaats. Desondanks zal een verwacht tekort aan CO2 ontstaan, juist ook bij duurzame energie-technieken zoals geothermie, WKO en zonnewarmte. Het onttrekken van CO2 uit buitenlucht voor CO2 bemesting in de kas past dan ook goed bij de duurzame ontwikkelingen in...
Een gezonde en duurzame...

Gezonde en duurzame bloembollenteelt 2014-2017

Een gezonde en duurzame bloembollenteelt mogelijk maken om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen (license to produce). Zowel de ondernemers en organisaties zullen actief ondersteund worden d.m.v. projecten en activiteiten, o.m. d.m.v. samenstellen van een milieujaarverslag, uitvoeren tweede Nota Duurzame geasbescherming, communicatie en voorlichting, enz. enz..
Initiëren en (doen) uitvoeren van...

Schoon en Zuinig Bloembollen 2014-2015

Initiëren en (doen) uitvoeren van projecten en activiteiten gericht op het realiseren van de doelen en ambities uit het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren 2008. De ambitie is dat vanaf 2020 in nieuwe bedrijven economisch rendabel klimaatneutraal kan worden geproduceerd. De doelstellingen zijn een jaarlijkse energiebesparing van 2%, een CO2 reductie van 30% (2020 t.o.v. 1990) en een aandeel duurzame energie van 20% in...
Fundamenteel onderzoek naar de...

Leerstoel Fysiologie van de Bloembollen

Fundamenteel onderzoek naar de fysiologische processen in bloembollen. Door een beter begrip daarvan ontstaan nieuwe mogelijkheden voor bloeisturing, kwaliteitsverbetering en energiebesparing.
De Belastingdienst heeft de KAVB-...

Financiële informatie t.b.v. fiscale waardebepaling bijzondere bolgewassen

De Belastingdienst heeft de KAVB-Belastingcommissie gevraagd voorstellen te doen voor een fiscale waardering van bijzondere bolgewassen die meer recht doet aan de werkelijkheid dan de huidige waardering. Het betreft de fiscale waardering van de bollenkraam op de balansdatum. In dit project wordt de onderbouwing daartoe ontwikkeld.
Versterken van de sector...

Nieuwe structuur, taken en verantwoordelijkheden LTO vakgroep Vollegrondsgroente

Versterken van de sector vollegrondsgroente, zowel economisch als ook maatschappelijk. Het daartoe na opheffing van het Productschap Tuinbouw ontwikkelen van een (bestuurlijke) structuur met goede relatie tussen LTO vakgroep Vollegrondsgroente, gewasgroepen en de vollegrondsgroentetelers.

Pagina's