Verlaging emissie Freesiateelt

Beschrijving: 

Het doel is het verminderen van de emissie en het verbruik van mineralen en water te verlagen door ontwikkeling en implementatie van een vernieuwd teeltsysteem bij Freesia. Verwacht wordt dat een aanzienlijk deel van de gebruikte meststoffen gereduceerd kan worden door de toepassing van een nieuw gesloten teeltsysteem in teeltbakken in combinatie met grondkoeling bij Freesia. Door gebruik te maken van een opvangsysteem in de grond, kan het overtollige water opgevangen worden en zal na analyse en bijsturing mogelijk hergebruikt kunnen worden. 

Resultaten: 

In 2015 en 2016 is onderzoek verricht naar beperking van emissie bij Freesia. Hierbij is onderzocht wat de mogelijkheden zijn in hergebruik van mineralen en de mogelijkheden tot minder energieverbruik voor het ontsmetten van het teeltmedium. Om dit te bepalen is geteeld op zandsubstraatbedden, waarbij de grondtemperatuur gestuurd kon worden. De productie, kwaliteit en houdbaarheid van de substraatteelt met hergebruik was vergelijkbaar tov de referentieteelt. Echter was het plantmateriaal in de substraatteelt niet opnieuw te gebruiken. Dit leidt tot zeer hoge plantkosten tov de referentieteelt. Het hergebruik van water leidde bij eerste teelt niet direct tot teeltreductie. Het natriumgehalte in het drainwater liep behoorlijk op. Door het drainwater te ontsmetten zijn de waarden van schimmels en bacterien bij de eerste teelt tot aanvaardbare waarden gebleven. Wel moet duidelijk worden of dit in de vervolgteelten zo blijft. Vervolg onderzoek is nodig om te bepalen waarom het plantmateriaal uit het substraat niet her te gebruiken is.

Water, Bodem & Bemesting project

Project details

Projectnummer: 
14819
Begindatum: 
09-06-2015
Einddatum: 
01-01-2017
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 65.000
Uitvoerder(s): 
Pronk Consultancy