Microbiologie in de voedingstuinbouw- Food Compass

Beschrijving: 

Uitvoering in 2013 van een sectorale monitoring om de aanwezigheid van humaan pathogene micro-organismen op/in verse, onbewerkte groenten en fruit in het handelskanaal te kunnen vaststellen en om redelijkerwijs binnen de mogelijkheden de microbiologische risico’s (te leren) beheersen in de keten. Kennisopbouw en afstemming in 2013 op het gebied van microbiologische risico’s op verse, onbewerkte groenten en fruit. Hiermee wordt beoogd de voedselveiligheid, het consumentenvertrouwen en de concurrentiepositie van de Nederlandse groenten & fruitsector te verbeteren. Bovendien helpt dit de sector om een juiste en praktische invulling van een mogelijk (aanstaande) Europese wetgeving te kunnen beargumenteren.

Resultaten: 

Dit topsector PPS project (PPS 296) met een looptijd van 2013 tot en met 2016 heeft als doel inzicht te krijgen in de werkelijke microbiologische risico’s in de Nederlandse voedingstuinbouwsector door te monitoren en, waar nodig, het vaststellen van effectieve beheersmaatregelen. Er zijn in het verslagjaar factsheets gemaakt t.b.v. het vergroting van de kennis over microbiologie. Wat zijn humane pathogenen? Welke mogelijke besmettingsroutes zijn er? Er zijn gevaarevaluatiesheets opgesteld voor telers om mogelijke microbiële gevaren in hun teelt te identificeren opgesteld. Het sectorale microbiologisch monitoring programma is uitgevoerd om de aanwezigheid van humaan pathogene micro-organismen op/in verse, onbewerkte groenten en fruit te onderzoeken. Wat wordt er aangetroffen? Vandaar uit onderzoeken om de microbiologische risico’s (te leren) beheersen. Om het potentiële risico van kruisbesmetting in groentensnijderijen via waswater te beheersen zijn laboratoriumexperimenten uitgevoerd met drie desinfectiemiddelen. De middelen zijn effectief in het afdoden van pathogen in kraanwater, maar niet effectief in het afdoden van E. coli vastgehecht aan slabladeren.

Voor meer informatie kunt u caontact opnemen met Noicolette Quaedvlieg: quaedvlieg@groentenfruithuis.nl

Voeding & Gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14786
Begindatum: 
26-11-2014
Einddatum: 
26-11-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 178.254
Uitvoerder(s): 
Frugi Venta, WUR-Rikilt