Champost tot Waarde

Beschrijving: 

Champost heeft de potentie een waardevolle grondstof te zijn en kan daarmee voor de paddenstoelensector op termijn een bron van inkomsten worden ( in plaats van de kostenpost die het nu is). In dit project worden de meest kansrijke opties voor het tot waarde brengen van champost in kaart gebracht. Aansluitend wordt een actieplan opgesteld voor onderzoek, innovatie en paraktijkimplementatie van de meest kansrijke opties, zowel op korte termijn als op lange termijn.

Resultaten: 

Doel van het onderzoek was vast te ste!Ien of champost (zonder dekaarde) in combinatie met andere hulpstoffen tot een structuurverbeteririg en hergebruik in compost kon leiden. Daartoe zijn pellets geperst van de champost en toegevoegd aan doorgroeide compost. Verder zijn andere hulpstoffen getest. De proeven waarbij cellulose in de vorm van houtwol, karton en maischips waren toegevoegd, leverden een positief resultaat op: 50% efficiency t.o.v. 43% bij de referentie zonder bijvoedmiddelen. Geshredderd karton gaf in een andere onderzoekreeks 54% tov. 47% voor de referentie. Champost zelf leverde geen significante opbrengstverhoging op.

MVO & Biobased Economy project

Project details

Projectnummer: 
14881
Begindatum: 
01-03-2013
Einddatum: 
01-04-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 100.000
Uitvoerder(s): 
ZLTO Projecten