Nieuwsbrief Voedingstuinbouw - juni 2013

Nieuwsbrief Voedingstuinbouw - juni 2013
3-7-2013

Inleiding
Onlangs vergaderden de commissie Voedingstuinbouw en het bestuur van het Productschap Tuinbouw (PT). In dit overzicht melden we u de voornaamste besluiten. De commissie besloot 6 juni budgetaanvragen van in totaal zeven projecten te honoreren. Het geld komt vooral uit heffingen die over de afgelopen jaren zijn opgelegd. Op advies van de commissie besloot het PT-bestuur om de heffingstarieven over 2013 fors te verlagen dan wel op nul te zetten.

Investeringen in duurzame innovaties
De commissie Voedingstuinbouw bestemde in totaal 350.000 euro aan zeven projecten en activiteiten. Daarvan gaat 35.000 euro naar identificatie van de bron van endotoxinen in de uiensector en 27.000 euro naar de bestrijding van o.a. knopkruid in stamslaboon. Binnen het programma Voeding en Gezondheid is 150.000 euro gereserveerd om consumptie van groente en fruit te bevorderen. Voor standaardisatie informatielogistiek (Tuinbouw Digitaal) en ontwikkeling van een app om consumenten te informeren is ruim 135.000 euro uitgetrokken.

In 2013 is veel minder budget beschikbaar voor investeringen in duurzame innovaties via het PT dan vorig jaar. Per tuinbouwgeleding is op de PT-site terug te vinden in welke activiteiten en projecten er in 2012 is geïnvesteerd:

Heffing over 2013
Eind juni bepaalde het PT-bestuur de hoogte van de heffingen over 2013. Dit hangt onder meer samen met de financiële reserves van een betrokken geleding bij het PT en de wensen die er nog zijn om projecten te financieren. Voor verwerkende industrie en paddenstoelenteelt geldt een nultarief. Voor champignons wordt ook over 2012 geen bestemmingsheffing (areaal) meer opgelegd. Voor de teelt van glasgroenten worden de tarieven over 2013 met 70% verlaagd ten opzichte van 2012. Bij de vollegrondsgroenten wisselt de heffingsverlaging per gewas, op verzoek van de vakgroep LTO Vollegrondsgroenteteelt. De fruitteelt kan een heffingsverlaging tegemoet zien van bijna 50%. Nadat in december 2013 de tarieven voor de handel al neerwaarts zijn bijgesteld, kan de handel een beperkte verdere verlaging tegemoet zien. De heffing op uitgangsmateriaal blijft ongewijzigd.

Gesprekken over voortzetting PT-activiteiten
Het PT start gesprekken voor de overdracht van bijna 50 PT-activiteiten aan private partijen. Dit leidt tot een voortzettingsovereenkomst, waarover het PT-bestuur op 1 oktober beslist. In de periode april – mei hadden zich 43 partijen aangemeld via de zogeheten belangstellingsregistratie. Gezamenlijk schreven zij zich in voor 117 (clusters van) activiteiten. Een aantal partijen komt in aanmerking om meerdere activiteiten voort te zetten, bij andere richten de gesprekken en overdrachtsovereenkomsten zich op één activiteit.

Na dit jaar stopt het PT met zijn activiteiten als gevolg van het Regeerakkoord van oktober vorig jaar. Dat besluit organisaties als het PT en hun heffingen per 2014 op te heffen. Het ministerie van EZ neemt een deel van de (publieke) taken over, voor andere (publiek-private) taken legt het Regeerakkoord de keuze en verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven. De belangstellingsregistratie is bedoeld om het ‘PT-erfgoed’ te behouden voor de tuinbouw. Bij beoordeling van de inschrijvingen is onder meer gekeken naar de degelijkheid van het voortzettingsplan, of kennis na voortzetting beschikbaar blijft voor de tuinbouwsector, de omvang van het over te nemen activiteitenpakket en of sprake is van voortzetting van werkgelegenheid voor medewerkers van het PT.

Volgende vergadering en meer informatie
De volgende vergadering van de commissie Voedingstuinbouw staat gepland op 15 oktober 2013. De vergadering is openbaar. Meer informatie over het PT en de commissie vindt u op www.tuinbouw.nl. Bellen of mailen kan ook: tel. 079 – 34 70 651 of g.pinxterhuis@tuinbouw.nl.