Nieuwsbrief Voedingstuinbouw april 2013

Nieuwsbrief Voedingstuinbouw april 2013
12-04-2013

Inleiding
De afgelopen weken vergaderden de commissie Voedingstuinbouw en het bestuur van het Productschap Tuinbouw (PT). In dit overzicht melden we u de voornaamste besluiten.

Investeringen in duurzame innovaties
De tuinbouw investeert dit jaar nog via het PT in duurzame innovaties. Daartoe besloten de PT-commissies Sierteelt & Groen en Voedingstuinbouw eind februari. Het gaat om projecten die vallen binnen de PT-programma’s Energie & CO2, Groen & Welbevinden, Arbeid, Biobased economy & MVO, Plantgezondheid, Fyto en Water en Voeding & Gezondheid.

Het PT-bestuur had eerder vastgesteld dat voor 2013 ruim 10 miljoen euro beschikbaar is om te investeren in duurzame innovaties via het PT. Per tuinbouwgeleding is bepaald welk budget er nog te besteden valt. Dit gelet op het eind vorig jaar vastgestelde uitgangspunt dat de heffing over 2013 tot een minimum beperkt moet zijn en vooral vanuit reserves nog wordt geïnvesteerd in de sector.

Voor 83 projecten in het kader van het PT-programma Plantgezondheid, Fyto en Water komt ruim vijf miljoen beschikbaar. Binnen het programma Energie en CO2 bestemden de commissies bijna 2,5 miljoen euro voor 23 projecten. Voor Groen & Welbevinden gaat het om vier projecten met een gezamenlijk budget van 385.000 euro. Voor Biobased Economy & MVO stemden de commissies in met het financieren van vier projecten voor een budget van ruim 250.000 euro; voor Voeding & Gezondheid investeert de tuinbouw via het PT ruim 160.00 euro in vijf projecten.

Heffing Pepper Weevil
De uit te keren schadecompensatie aan de zes ondernemers die vorig jaar te maken kregen met een aantasting van de paprika snuitkever, valt lager uit dan eerst ingeschat. Het geplande budget van één miljoen euro is daarmee niet nodig. De op te leggen ‘Pepper Weevil-heffing pakt daardoor eveneens lager uit. De eerste bedrijven kregen eind maart / begin april de compensatie uitgekeerd. Dit onder de voorwaarde dat de Europese Commissie met de compensatieregeling instemt. Zodra dat het geval is, kan het PT de heffing opleggen aan ondernemers in teelt van glasgroenten en handel en verwerking van groenten. De compensatieregeling is het resultaat van een afspraak tussen bedrijfsleven (LTO Glaskracht Nederland, Frugi Venta en Plantum) en het ministerie van EZ. Gedupeerde ondernemers krijgen 50% van de getaxeerde schade gecompenseerd, waarbij overheid en bedrijfsleven (via het PT) ieder de helft van de compensatie betalen.

Overname PT-activiteiten
Het PT zoekt gegadigden die activiteiten gericht op duurzame innovaties in de tuinbouw willen overnemen. Zij kunnen zich vanaf 8 april online via www.tuinbouw.nl opgeven in het Belangstellingsregister. De inschrijving loopt tot 31 mei, 12.00 uur. Het PT-Bestuur besluit over de toewijzing.
Vanwege de opheffing van de Product- en Bedrijfschappen door het kabinet stopt het PT uiterlijk 1 januari 2014 met de activiteiten. Het ministerie van EZ neemt publieke taken van het PT over. Voor de publiek-private activiteiten en projecten zoekt het PT gegadigden om deze over te nemen. Op de PT-site vermeldt een activiteitenregister welke zaken overgenomen kunnen worden. Ze zijn gericht op duurzame innovatie en versterking van de concurrentiekracht van de Nederlandse tuinbouw- en groensector.
Via een registratieformulier op de PT-site kunnen gegadigden zich inschrijven voor een of meerdere activiteiten. Voor vragen over de Belangstellingsregistratie kunt u mailen naar info@tuinbouw.nl.

Volgende vergadering en meer informatie
De volgende vergadering van de commissie Voedingstuinbouw staat gepland op 6 juni 2013. De vergadering is openbaar. Meer informatie over het PT en de commissie vindt u op www.tuinbouw.nl. Bellen of mailen kan ook: tel. 079 – 34 70 651 of g.pinxterhuis@tuinbouw.nl.