Nieuwsbrief Sierteelt & Groen - november 2013

Nieuwsbrief Sierteelt & Groen - november 2013
20-11-2013

Inleiding
Onlangs vergaderden de commissie Sierteelt & Groen en het bestuur van het Productschap Tuinbouw (PT). In dit overzicht melden we u de voornaamste besluiten.

Overdracht van activiteiten
Het PT draagt per 1 januari 2014 ruim 35 activiteiten over aan organisaties en bedrijven in de tuinbouwsector. Met een deel van die activiteiten gaan circa 10 mensen mee met hun werk. De volledige lijst van over te dragen activiteiten is te vinden op de PT-site. Onderstaand staat een aantal van de organisaties opgesomd waar het PT de komende weken overeenkomsten voor de overdracht mee zal afsluiten:

- FloraHolland; activiteiten o.m.

- LTO-geledingen (LTO Nederland, LTO Glaskracht, KAVB, NFO); activiteiten o.m.

- VGB; activiteiten

- iVerde; activiteiten o.m.

- Colland Arbeidsmarkt; activiteit

- Frugi Venta / DPA; activiteiten o.m.

- ADN; activiteit

Eind oktober vorig jaar kondigde het Regeerakkoord aan dat organisaties als het PT en hun heffingen zullen worden afgeschaft. Het PT-bestuur besloot daarop 2013 in het teken te zetten van zorgvuldige afbouw en overdracht van taken. Na positief advies van de commissie Voedingstuinbouw stemde het bestuur op 12 november in met de overdracht van publiek/private activiteiten, die het PT de afgelopen jaren uitvoerde in opdracht van de tuinbouwsector.

 

Medebewindstaken en (teelt)voorschriften
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) neemt per 1 januari a.s. de directe verantwoordelijkheid over de uitvoering van medebewindstaken van het PT over. Het gaat om uitvoering van de Europese GMO-regeling voor groenten en fruit en de Schoolfruitregeling en om het CO2 Sectorsysteem voor de glastuinbouw. Verder gaan de PT-(teelt)voorschriften op het gebied van gewasbescherming, plantenziekten en erosiebestrijding over naar EZ, evenals activiteiten inzake voedselveiligheid en plantgezondheid. Met de overgang stappen volgens het principe ‘mens volgt werk’ circa 40 PT-medewerkers over in Rijksdienst.

Heffingen
Over 2014 geldt voor geen enkele tuinbouwgeleding een PT-heffing. Over 2013 is er ook geen heffing voor ondernemingen werkzaam in de teelt, import en handel in bloemen, de boomkwekerij, hoveniers en groenvoorzieners, de champignonteelt en de verwerking van groenten, fruit en uien. Op verzoek van de tuinbouwgeleding zelf, is voor andere geledingen nog een (beperkte) heffing voorzien. Die heffing ligt dan ruim lager (50% tot 90%) dan het tarief over 2011 was.

De jaren voor 2011 koos het PT-bestuur al eigenstandig voor een afname van investeringen via het PT. Als gevolg daarvan daalden over de periode 2002 – 2011 heffingtarieven per sectorfonds globaal met een derde. Recente heffingdalingen hangen samen met de financiële reserves van de betrokken tuinbouwgeleding bij het PT en de wensen die er zijn om in 2013 en 2014 projecten te financieren. Het bestuur sprak eind vorig jaar uit te streven naar een minimum heffing over 2013. Het verloop van de heffingtarieven van het PT is te vinden op de site.

Liquiditeitsbegroting 2014
In 2014 is circa 5,5 miljoen euro te bestemmen voor projecten en activiteiten. De PT-commissies en het bestuur zorgen er per tuinbouwgeleding voor dat het beschikbare budget ook in het laatste jaar van het PT een bestemming krijgt ten behoeve van de geleding die het geld heeft opgebracht.

Uit de cijfers van de liquiditeitsbegroting blijkt dat voor 2014 een verlies van bijna 26,5 miljoen euro is begroot. Tegenover ruim 8,6 miljoen euro aan inkomsten staan ruim 35 miljoen euro aan uitgaven. Het gaat vooral om al eerder toegekende budgetten voor (meerjarige) projecten en activiteiten. Het PT teert over 2013 27,5 miljoen euro in op de reserves. Dit is vooral het gevolg van het besluit de heffingen te verlagen.

Volgende vergadering en meer informatie
De volgende vergadering van de PT-commissie Sierteelt & Groen staat gepland op 25 februari 2014. De vergadering is openbaar. Meer informatie over het PT en de commissie vindt u op www.tuinbouw.nl. Bellen of mailen kan ook: tel. 079 – 34 70 654 of s.tenbosch@tuinbouw.nl.