Nieuwsbrief Sierteelt & Groen - juni 2013

Nieuwsbrief Sierteelt & Groen - juni 2013
3-7-2013

Inleiding
Onlangs vergaderden de commissie Sierteelt & Groen en het bestuur van het Productschap Tuinbouw (PT). In dit overzicht melden we u de voornaamste besluiten. De commissie Sierteelt & Groen besloot 4 juni budgetaanvragen van in totaal 11 projecten te honoreren. Het geld komt uit de opbrengst van heffingen die over de afgelopen jaren zijn opgelegd. Op advies van de commissie besloot het PT-bestuur op 25 juni om voor de meeste tuinbouwgeledingen over 2013 geen heffing op te leggen.

Investeringen in duurzame innovaties
De commissie Sierteelt en Groen bestemde in totaal ruim één miljoen euro aan elf projecten en activiteiten. Bijna 390.000 euro gaat naar zes onderzoeken binnen het programma Plantgezondheid, Fyto en water. Het betreft onder meer de ontwikkeling van effectieve en integreerbare strategieën voor bestrijding van witte vlieg in de sierteelt (bijdrage via PT 135.000 euro op de totale projectkosten van 225.000 euro), onderzoek naar beter rendement voor duurzaam geteelde sierteelt (bijdrage via PT 90.000 euro, totale kosten 110.000 euro) en onderzoek naar organische bemesting op duinzandgrond (bijdrage via PT 49.500 euro, totale kosten 62.000 euro). Voor drie projecten binnen het programma Groen & Welbevinden kende de commissie in totaal 210.000 euro toe, waarvan 150.000 euro als bijdrage voor het opstarten van een organisatie die kennis-, kwaliteit- en businessontwikkeling stimuleert voor het benutten (van het effect) van groen in specifieke (zorg)situaties. Andere partijen dragen 250.000 euro bij aan de zogeheten Nature assisted health foundation. Verder komt geld beschikbaar voor Tuinbouw Digitaal (bijna 90.000 euro) en handelspromotie sierteelt (295.000 euro).

In 2013 is veel minder budget beschikbaar voor investeringen in duurzame innovaties via het PT dan vorig jaar. Per tuinbouwgeleding is op de PT-site terug te vinden in welke activiteiten en projecten er in 2012 is geïnvesteerd:

Heffing over 2013
Eind juni bepaalde het PT-bestuur de hoogte van de heffingen over 2013. Dit hangt onder meer samen met de financiële reserves van een betrokken geleding bij het PT en de wensen die er nog zijn om projecten te financieren. Over 2013 is er geen PT-heffing in de bloemensector (handel en teelt), de boomkwekerij en hovenierssector. Bij de boomkwekerij geldt over 2012 eveneens een nultarief.

Gesprekken over voortzetting PT-activiteiten
Het PT start gesprekken voor de overdracht van bijna 50 PT-activiteiten aan private partijen. Dit leidt tot een voortzettingsovereenkomst, waarover het PT-bestuur op 1 oktober beslist. In de periode april – mei hadden zich 43 partijen aangemeld via de zogeheten belangstellingsregistratie. Gezamenlijk schreven zij zich in voor 117 (clusters van) activiteiten. Een aantal partijen komt in aanmerking om meerdere activiteiten voort te zetten, bij andere richten de gesprekken en overdrachtsovereenkomsten zich op één activiteit.

Na dit jaar stopt het PT met zijn activiteiten als gevolg van het Regeerakkoord van oktober vorig jaar. Dat besluit organisaties als het PT en hun heffingen per 2014 op te heffen. Het ministerie van EZ neemt een deel van de (publieke) taken over, voor andere (publiek-private) taken legt het Regeerakkoord de keuze en verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven. De belangstellingsregistratie is bedoeld om het ‘PT-erfgoed’ te behouden voor de tuinbouw. Bij beoordeling van de inschrijvingen is onder meer gekeken naar de degelijkheid van het voortzettingsplan, of kennis na voortzetting beschikbaar blijft voor de tuinbouwsector, de omvang van het over te nemen activiteitenpakket en of sprake is van voortzetting van werkgelegenheid voor medewerkers van het PT.

Volgende vergadering en meer informatie
De volgende vergadering van de commissie Sierteelt & Groen staat gepland op 17 oktober 2013. De vergadering is openbaar. Meer informatie over het PT en de commissie vindt u op www.tuinbouw.nl. Bellen of mailen kan ook: tel. 079 – 34 70 651 of g.pinxterhuis@tuinbouw.nl.