Water, Bodem & Bemesting

Toenemende schaarste van kwalitatief goed en bruikbaar water is een bedreiging voor de tuinbouw. Daarom investeren ondernemingen in de sector zelf veel in innovatie in de teelt om duurzaam met water om te gaan. Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten maken beleid, wet- en regelgeving en verstrekken ook innovatiesubsidies.

Brancheorganisaties ondersteunen de ondernemingen met lobby richting de lokale en rijksoverheid zodat de teelt in Nederland mogelijk blijft. Het Productschap Tuinbouw zorgt voor co-financiering van projecten waar dat nodig is, co├Ârdineert projecten en werkt aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding.

De tuinbouwsector investeert via het Productschap Tuinbouw in:

  • Onderzoek naar manieren om over voldoende schoon water te beschikken en onderzoek naar de manieren waarop alle teelten kunnen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijnen. Hierin werken we samen met brancheorganisaties en de rijksoverheid, zowel in beleidsontwikkeling als het gezamenlijk financieren van projecten (o.a. Teelt uit de Grond, GLAMI, Landelijk Milieu overleg Bloembollen).
  • Het verspreiden en toepasbaar maken van de resultaten van het onderzoek. Dit doet het Productschap Tuinbouw in samenwerking met de brancheorganisaties.

Kaderrichtlijn Water

Kaderrichtlijn Bodem

Projecten Water, Bodem & Bemesting