Teelttechnischonderzoek

De Nederlandse tuinbouw en groensector is voorloper op het gebied van teelttechnieken en gewasbescherming. De sterke concurrentiepositie van Nederlandse tuinbouw en groensector is mede hieraan te danken. De sector is zich ervan bewust dat zij om de concurrentie de baas te blijven   voortdurend moet blijven innoveren.

Het Productschap Tuinbouw (PT) investeert dan ook aanzienlijk in teelttechnisch onderzoek (tuinbouwbreed circa € 16 miljoen op jaar basis). Onderzoeken die de afgelopen jaren gefinancierd zijn bijvoorbeeld: ontwikkeling richtlijnen dakbestrating, UV-C gewasbescherming als alternatieve gewasbescherming en de inzet van roofmijten als biologisch bestrijdingsmiddel tegen spint en trips. Er zijn diverse onderzoeksinstellingen die deze onderzoeken uitvoeren voor de sector.

Ondernemers kampen regelmatig met acute vraagstukken en problemen. Voor een deel van deze vragen is technisch en bedrijfskundig onderzoek nodig om tot een oplossing te komen. Er is daarom altijd ruimte voor onderzoek voor het bedrijfsleven dat op de korte en middellange wordt uitgevoerd. Als een ondernemer een onderzoek heeft ingediend, bepaalt het PT of draagvlak voor dit onderzoek is bij telers en toetst het aan de Meerjarenonderzoeksvisies. In deze visies staat beschreven wat de onderzoeksfocus is voor de sector. Deze worden in nauwe samenwerking met onder andere ondernemers en brancheorganisaties opgesteld.

De sector bepaalt zelf welke onderzoeken zij wil laten uitvoeren. Hiervoor draagt per sector een commissie (PAC, SBO, COB)  de primaire verantwoordelijkheid. Deze commissies bestaan uit vertegenwoordigers van diverse brancheorganisatie. Zij voorzien elk onderzoek van advies, hierna keurt de sectorcommissie het voor uitvoering goed. Als een onderzoek wordt afgekeurd door de commissie dan wordt het niet gefinancierd door het PT.

Het PT begeleidt daarna de goedgekeurde onderzoeken van begin tot eind. Dit betekent het bewaken van het budget en inhoudelijke bijsturing. De uitvoering van ieder project wordt gevolgd en bijgestuurd via tussenrapportages en begeleidingscommissies.

De resultaten van deze onderzoeken zijn voor alle ondernemers in de tuinbouw en groensector toegankelijk. De resultaten worden gecommuniceerd op telers- en handelsbijeenkomsten en via korte samenvattingen (leaflets en factsheets), via de vakpers en digitaal (via PT-website en Trefpunt Tuinbouw). Ondernemers kunnen voorstellen voor onderzoek indienen  bij het PT.