Resultaten inputronde Voeding & Gezondheid

De input die ondernemers hebben gegeven hebben we naast de 3 actielijnen van het programma. Input was gericht op hoe het eten van groenten en fruit te stimuleren, onderzoek naar positieve gezondheidseffecten van het eten van groenten en fruit en voldoen aan de eisen op het gebied van voedselveiligheid. Hieronder lichten we deze actielijnen nader toe en geven we aan wat het ondernemingsplatform vindt dat met de voorstellen moet gebeuren. Tevens is een tabel beschikbaar met de gegeven input.

Gezondheid/voorlichting
Veel ideeën en suggesties gegeven door de ondernemers sluiten goed aan op de actielijn gezondheid uit het programma en kunnen daarin mee worden genomen. Groenten en fruit bieden volop kansen om gezondheidswinst te boeken. De vraag is hoe kunnen we een structurele gedragsverandering bewerkstelligen om de consumptie van groenten en fruit te verhogen. De genoemde jeugd en scholieren zijn belangrijke doelgroepen om te betrekken, binnen bestaande activiteiten van o.a. GroentenFruit Bureau, Voedingscentrum en regeling schoolfruit gebeurt dit al. Alle input gericht op dit onderwerp past goed binnen het programma en wordt meegenomen.

Productontwikkeling en gezondheidsclaims
Het onderzoeken van positieve gezondheidseffecten van de individuele groenten- of fruitsoorten of inhoudsstoffen is een zeer kostbaar en langdurig onderzoek. Om de onderzoeksresultaten te kunnen gebruiken als een gezondheidsclaim op het etiket of in reclame is een toelatingsprocedure noodzakelijk. Binnen het ondernemersplatform is besloten dat onderzoek naar “nog gezondere” producten, marketingconcepten (branding), productmarkt combinaties door marktpartijen en ketenpartners moet worden opgepakt en niet met collectieve financiering. Marktpartijen kunnen nu al gebruikmaken van de door de EU goedgekeurde gezondheids- of voedingsclaims zonder dat daar extra kosten voor onderzoek noodzakelijk zijn vanuit collectieve middelen. Onderzoek naar gezondheidseffecten passen dus niet binnen het PT-programma.

Voedselveiligheid/gewasbescherming
Het voldoen aan eisen van de supermarkten op gebied van residuen van gewasbescherming, het risico van resistentie-ontwikkeling door de eisen ten aanzien van aantal toegestane actieve stoffen en maximale waarden zijn bekende aandachtspunten. Deze punten worden ingebracht door o.a. brancheorganisaties in overleg met NGO’s. Gegevens uit de EWRS databank worden gebruikt om knelpunten ten aanzien van de MRL eisen in kaart te brengen. Het beschikbare palet aan gewasbeschermingsmiddelen valt onder het Programma Plantgezondheid, dus niet binnen Voeding en Gezondheid. Voor communicatie naar de consument over inspanning van de sector ten aanzien van het verlagen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen heeft Voedingscentrum o.a. een website opgezet http://www.allesoverbestrijdingsmiddelen.nl/.

Met de komst van het regeerakkoord, waarin de afschaffing van de productschappen per 2014 is aangekondigd, is het niet duidelijk welke projecten daadwerkelijk doorgang vinden in 2013. Bestuur en commissies beraden zich daar momenteel over. Begin 2013 ontstaat naar verwachting meer duidelijkheid. Informatie over de activiteiten en projecten in 2013 ontvangt u van ons via nieuwsbrieven, de website en de vakpers.

Tabel
De antwoorden op open vragen voor het programma Voeding en Gezondheid en de programmalijn zijn opgenomen in een tabel.