Resultaten inputronde MVO en Biobased Economy

Uit de inputronde blijkt dat ondernemers belang hechten aan samenwerking en collectieve investeringen in een duurzame tuinbouw. Eén ondernemer gaf aan dat de glastuinbouw de motor wordt voor de biobased economy. Er zijn diverse waardevolle suggesties gedaan. Die ook door het Ondernemingsplatform zijn overgenomen

Voor MVO kwamen er de volgende reacties:

 • Graag voldoende (meer) aandacht voor biologische teelt
 • Veel bedrijven met vollegrondsteelten zijn al heel duurzaam in het produceren; daaraan in communicatie meer aandacht geven
 • Op de PT-website wordt voor MVO te veel nadruk gelegd op de P van profit. De P van People en Planet moeten gelijkwaardig zijn
 • Benadrukken van local for local
 • Betere publieksvoorlichting

Daarnaast werd een aantal onderwerpen ingebracht die specifiek betrekking hadden op energie, plantgezondheid of arbeid zoals:

 • Het belang van goede voeding voor een sterker gewas waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan worden beperkt
 • Stimuleren aardwarmte, zon- en windenergie
 • Betere beschikbaarheid arbeid

Onze acties n.a.v. deze wensen waren:

 • We hebben de website aangepast en – zoals werd voorgesteld – aangegeven dat MVO de sociale aspecten, ecologische aspecten en de winstgevendheid met elkaar in evenwicht brengt
 • Het Ondernemingsplatform (OP) heeft geadviseerd om voor alle sectoren (en dus ook vollegrond) een nulmeting te doen: hoe goed scoren alle deelsectoren op het gebied van MVO; waar scoren we erg goed, en waar moet nog een tandje bijgezet worden
 • Het Ondernemingsplatform heeft ook geadviseerd om een checklist te maken waarmee ook omwonenden geïnformeerd kunnen worden over de bijdragen van de tuinbouwbedrijven aan de maatschappij.

Voor Biobased Economy kwamen de volgende reacties:

 • Wat is er mogelijk met algen?
 • Valoriseren van blad (o.a. eiwitten) uit blad van glasgroenten
 • Complexe regelgeving
 • Betere samenwerking tussen sectoren
 • Glastuinbouw wordt de motor voor de BBE

Onze acties n.a.v. deze wensen waren:

 • Het OP heeft een positief advies gegeven voor het financieren van een project voor algenteelt in kassen
 • Het OP heeft een positief advies gegeven voor het financieren van een project voor het maken van verpakkingen uit tomatenblad
 • In het OP werken deelsectoren goed samen. Er is een positief advies gegeven voor een project ‘valoriseren champost’ Door champost te scheiden in een fosfaat meststof en fosfaat-arme champost, kunnen o.a. fruitteelt, boomteelt, bollenteelt en bloementeelt veel meer gebruik maken van P-arme champost

Algemene opmerkingen waren:

 • Ook aandacht voor kleinere bedrijven
 • Meer aandacht voor seizoensproducten

In het Ondernemingsplatform is een programma opgesteld en zijn projecten geselecteerd, die zowel door grote als door kleine bedrijven kunnen worden benut

Met de komst van het regeerakkoord, waarin de afschaffing van de productschappen per 2014 is aangekondigd, is het niet duidelijk welke projecten daadwerkelijk doorgang vinden in 2013. Bestuur en commissies beraden zich daar momenteel over. Begin 2013 ontstaat naar verwachting meer duidelijkheid. Informatie over de activiteiten en projecten in 2013 ontvangt u van ons via nieuwsbrieven, de website en de vakpers.