Privacy statement

Het Productschap Tuinbouw volgt bij de verzameling en verwerking van persoonsgegevens het wettelijk kader van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet op de bedrijfsorganisatie. Een persoonsgegeven is een gegeven dat herleidbaar is tot een ‘geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’.

Gegevens worden door het PT niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij zijn verstrekt of verzameld; doel is in ieder geval de uitoefening door het PT van zijn wettelijke taak, waaronder ook wordt verstaan, het regelen van de bijdragen voor onderzoek en het informeren van geregistreerde ondernemers omtrent de (gefinancierde) activiteiten.

U kunt kennisnemen van de registratie van uw persoonsgegevens bij het PT. Voor vragen of opmerkingen hierover kunt u terecht bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming van het PT (FG@tuinbouw.nl). Voor de registratie van uw bedrijfsgegevens kunt u terecht bij de afdeling Relatiebeheer  van het PT (relatiebeheer@tuinbouw.nl).