Duurzame Sierteeltketens GreenCHAINge

De Nederlandse bloemenhandelssector heeft als doel te komen tot een maximaal efficiënt en duurzaam vervoer van Nederlandse sierteeltproducten, import en re-export. Doelstelling 2020 is 36% verlaging van de CO2-emissie op importproducten en 15% voor export op verre bestemmingen (>800 km), beide t.o.v. 2011. Deze doelen kunnen gerealiseerd worden door transitie van luchtvracht naar zeetransport en van transport over de weg (> 800km) naar short sea en railtransport. Er is in 2012 in kaart gebracht wat de potentiële CO2-reductie is door analyse van het energiegebruik in de huidige keten en in de gewenste nieuwe multimodale ketens. In een parallel traject zijn ook de mogelijkheden en onmogelijkheden van kwaliteitsbeheersing en plantgezondheid aspecten geanalyseerd. De bevindingen zijn gepubliceerd in het rapport 'Reductie CO2 emissie in duurzame ketens' (september 2012).

De volgende fase van het project is gestart. Daarin wordt via toegepast onderzoek en valorisatie in de praktijk (pilots) beoogd aan te tonen dat diverse vormen van boot- en railtransport als alternatief voor de huidige vervoerswijzen kansen bieden voor de sector op het gebied van productkwaliteit en verlaging van CO2 uitstoot. Dit project valt vanwege die twee invalshoeken onder twee PT-programma’s: Energie & CO2 en Plantgezondheid.

De analyses uit 2012 worden getoetst in de praktijk. Dit richt zich op Afrika, Verre export afstanden Noord, Zuid en Oost Europa en Rusland. Daarvoor worden pilots georganiseerd. Het project kent 3 werklijnen:

  • (1) Import snijbloemen  Oost-Afrika keten (Ethiopië, Kenia), met focus op enkelvoudige lading roos in zeecontainers.
  • (2) Export potplanten GreenRail en over de weg, met focus op samengestelde ladingen, conditionering en verpakkingen.
  • (3) Export snijbloemen, met focus op gerbera en snijanthurium plus Roos zowel over de weg (compact en droog) als per trein, GreenRail.

In het onderzoek gaat het om rekenmodellen en testen van veelbelovende technologieën, ras eigenschappen en compacte verpakking varianten.

In het valorisatiedeel gaat het om ‘learning by doing’ via pilot shipments. Daarin wordt de kwaliteit gemonitord en wordt de CO2 footprint bepaald. Belangrijk punt in de valorisatie is ook het vormen van samenwerkingsverbanden tussen kwekers (LTO groeiservice) en handelaren voor de pilots.

Het beoogde GreenCHAINge is een database(structuur) met verschillende productkenmerken (raseigenschappen, teelthistorie, oogstbehandelingen, bewaarbaarheid); een ketenmonitor; een kwaliteitsverliesmodel; gebruiksinterface; CO2 footprints. 

In elke van de drie werklijnen wordt een werkgroep gevormd van groothandelaren (importeurs, exporteurs), telers (en bij 3 ook veredelaars). Het onderzoek wordt gedaan door WUR Food en Biobased Resaerch en Flowerwatch. De coördinatie, het valoristaiedeel en de rapportage is in handen van VGB Trade Services en LTO Groeiservice.

Het GreenCHAINge project is een PPS in het kader van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. De Topsector T&U heeft GreenCHAINge in december 2012 gehonoreerd. De PT bijdrage 2013 is een belangrijk deel van de (financiële) bedrijfsleven inzet. Deze bijdrage is in 2013 € 335.000,- (waarvan € 200.000, uit programma Energie & CO2).