Code Goed Bestuur

Formeel legt het PT verantwoording af aan de Sociaal-Economische Raad, de ministeries en de Tweede Kamer. Het PT werkt grotendeels met geld van bedrijven uit de tuinbouw. Daarom geeft het PT graag openheid van zaken over hoe secuur en integer het omgaat met de besteding van de ontvangen gelden en met het belang van de tuinbouw.

De product- en bedrijfsschappen in Nederland hebben in 2007 een code voor goed bestuur opgesteld. Het PT heeft deze code ondertekend. Hierin liggen de principes voor integer bestuur vast. Ook wordt er aangegeven hoe het PT die principes moet uitwerken, zodat voor iedereen te controleren is of het schap de code over bijvoorbeeld benoemingen en beloningen goed toepast. De principes hebben in 2009 een wettelijke basis gekregen in artikel 92a van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Alle regelingen rondom de code goed bestuur zijn integraal na te lezen:

Code Goed Bestuur Product- en Bedrijfsschappen
Het PT spant zich in om de organisatie integer te besturen. De bestuurders moeten zich daarom houden aan de 23 principes die vastgelegd zijn in de Code Goed Bestuur Product- en Bedrijfsschappen.

Corporate Communicatieplan Bedrijfsgenoten
Betrokkenheid van ondernemers bij het beleid van het PT staat voorop. In het communicatieplan zijn de momenten vastgelegd waarop ondernemers de mogelijkheid hebben de dialoog met het PT aan te gaan.

Notitie Werkingssfeer
In de notitie werksfeer is vastgelegd hoe er moet worden gehandeld als één van de organisaties van het PT de taken of werkwijze van het PT wil veranderen.

Notitie Aanbesteden
In de notitie aanbesteden is vastgelegd hoe het PT de aanbestedingsregels bij het verstrekken van opdrachten en de inkoop van goederen toepast.

Bevindingen invoering Code Goed Bestuur
Jaarlijks beoordeelt de interne accountant hoe de Code Goed Bestuur wordt nageleefd. De uitkomsten van dit onderzoek worden gerapporteerd aan het Dagelijks Bestuur, vastgelegd in de Bevindingen invoering Code Goed Bestuur en openbaar gemaakt.

Verordening PT klachtenbehandeling 2008
Een goede afhandeling van klachten is een belangrijk onderdeel van de Code Goed Bestuur. Om deze afhandeling goed te verankeren heeft het bestuur in 2008 een Verordening klachtenbehandeling aangenomen.

Verordening PT Reglement van Orde 2008
In deze verordening wordt aangegeven hoe belangrijke zaken uit de Code Goed Bestuur zoals openbaarheid en het voorkomen van belangenverstrengeling in de vergaderingen van het PT worden uitgewerkt.

Protocol bestuurlijke integriteit PT 2009
Het protocol geeft aan hoe bestuurders van het PT moeten omgaan met (relevante) nevenfuncties, belangenverstrengeling, geheimhouding en het aannemen van geschenken, reizen en werkbezoeken.