CEMP en Fonds Kleine Toepassingen

CEMP
Plantgezondheid en de kwaliteit van producten is een belangrijke productievoorwaarde. Het behouden van een effectief middelenpakket maakt een duurzame gewasbescherming mogelijk waarin gestreefd wordt naar het verminderen van de milieubelasting als gevolg van gewasbeschermingsmiddelengebruik.

Elke teelt investeert via het Productschap Tuinbouw in een Coördinator Effectief Middelen Pakket (CEMP). Deze werkt vanuit de brancheorganisatie voor de betreffende sector. De CEMP inventariseert incidentele en structurele knelpunten in de gewasbescherming en draagt bij aan het realiseren van nieuwe toelatingen, behoud en uitbreiding van bestaande toelatingen.

Daarnaast lost de CEMP knelpunten in noodzakelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op door het realiseren van dringend vereiste toelatingen (vrijstellingen). De CEMP organiseert de communicatie tussen de betrokken partijen. Hierbij gaat het zowel om niet-chemische als chemische bestrijdingsmethoden.

Fonds Kleine Toepassingen
Het Fonds Kleine Toepassingen biedt financiële ondersteuning voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen voor kleine toepassingen. Het gaat hierbij om belangrijke toepassingen die, vanuit de toelatinghouder gezien, als niet rendabel beschouwd worden. Voor veel teelten, met name de kleine teelten, is het beschikbare effectief middelenpakket een voortdurend punt van zorg. Voor het behoud van rentabiliteit voor teelten en bedrijven is een veilig en effectief middelenpakket noodzakelijk.

Naast gewasbeschermingsmiddelen komen ook aanvragen voor het behoud van biologische bestrijders in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Fonds. Het maximale toekenningsbedrag per aanvraag is € 150.000. De werkzaamheden nodig voor de indiening van aanvragen bij het FKT worden verzorgd door de Coördinatoren Effectief Middelenpakket. Zij inventariseren gewasbeschermingsknelpunten en gaan op zoek naar oplossingen. Dit doen ze in nauw overleg met de toelatingshouders. Voor de kleine teelten resulteert dit in het realiseren van nieuwe reguliere toelatingen en uitbreidingen.

CEMP-coördinatoren zijn:

CEMP-artikelen:

Bijeenkomsten: